Kategori ini digunakan untuk melaksanakan ujian perbaikan untuk semua matakuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan.